FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI CADRU DIDACTIC IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR-ACTUALIZATĂ

În temeiul Legii 53/2003 actualizată – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, a Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Contractului individual de muncă inregistrat in Registrul general de evidentă a salariatilor,

Având în vedere:

OMEC 4135/2020 privind Aprobarea instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare online

OMEC nr.4247 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar , aprobată prin OMECTS nr.6143/2011

art.48, art.40- alin 1 lit b,c,d,f, art 17,- alin 2, lit.d, art 127, art.188, art.204- alin .1, art.269- alin 1, din Legea 53/2003 actualizată -Codul Muncii, conform Procesului verbal din data de 22.05.2020 și H.C.A din aceeași dată, a fost aprobată în Consiliul de administratie fișa postului pentru cadrele didactice, cu numărul 431/22.05.2020.

FISA POSTULUI PROFESORULUI-actualizată