INFORMATII DE INTERES PUBLIC

SOLICITARE INFORMATII. LEGISLATIE

BULETIN INFORMATIV PRIVIND APLICAREA LEGII NR 544/2001

Nr.: 50 .din: 17.01.2017

Buletin informativ

privind aplicarea Legii nr. 544/2001

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu ” Craiova

 • Legea educaţiei naţionale (Legea nr. 1/2011)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar(ROFUIP) aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5.079 /2016 si OMEN nr. 3027/2018
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare internă (ROFUIP), regulamentul intern (RI)
 •  EVALUARE NATIONALA clasa a VIII-a OMEN 4813/29.08.2018
 • EVALUARE NATIONALA clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, OMEN 3051/2016- Metodologia; OMEN 4461/2018-Calendar
 • Statutul elevului OMENCS 4742/10.08.2016
 • Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj prin care se atribuie denumirea unităţii de învăţământ – Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Craiova
 • Codul de înregistrare fiscală nr. 12572375 atribuit de ANAF la data de 19.01.2000
 • Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 2216/05.03.2013 pentru Grădiniţa “Prichindel” şi nr. 2215/05.03.2013 reconfirmate anual prin procese verbale de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, ultimul proces verbal fiind încheiat în 05.03.2016
 • Atestat nr. 2583/15.09.2016 privind nivelul calităţii educaţionale oferite de către unitatea de învăţământ raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă evaluate de către ARACIP.

 

 1. Structura organizatorică

 

Instituţia este condusă de către Consiliul de administraţie care are în componenţa sa un număr de 9 membri. Directorul şcolii este preşedintele Consiliului de administraţie şi al Consiliului profesoral şi exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.

De asemenea, în cadrul instituţiei funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie (CEAC), conform prevederilor legale în vigoare.

Structura organizatorică este ilustrată de către  conform organigramă, afişată la loc vizibil în incinta unităţii de învăţământ.

Atribuţii:

Consiliul de administraţie:

-asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, actelor normative emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale , a deciziilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj;

-administrează, prin delegare din partea Consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ, celelalte componente ale bazei materiale – mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ;

-aprobă Proiectul de dezvoltare instituţională şi Planul managerial, după dezbaterea şi avizarea sa în Consiliul profesoral;

-aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare internă (ROFUI) al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi în Comisia paritară;

 

-acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;

-stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului, programării anuale şi în urma consultării sindicatului;

-stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;

-controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;

-numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;

-stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare internă;

-aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;

-avizează şi propune ordonatorului de credite ierarhic superior, spre aprobare, proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, întocmit de director şi administrator financiar, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor sau comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale;

-hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.

Consiliul profesoral:

 • analizează şi dezbate Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară;
 • dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, Planul managerial al şcolii;
 • dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, planul anual de activitate precum şi eventualele completări sau modificări ale acestora;
 • alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;
 • aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;
 • validează Raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
 • decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
 • decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
 • validează notele la purtare mai mici de 7 (şapte),
 • validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;
 • avizează proiectul planului de şcolarizare;
 • dezbate şi avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare internă al unităţii de învăţământ, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al unităţii de învăţământ;
 • dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, a Inspectoratului Şcolar Judeţen Cluj sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite ISJ propuneri de modificare sau de completare a acestora;
 • dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ.

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC):

 • elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară; raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
 • elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
 • cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

Catedre/comisii metodice:

 • elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
 • elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 • consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
 • elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
 • analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
 • monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;
 • organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
 • organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
 • şeful de catedră/comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
 • şeful de catedră/comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;
 • organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
 • şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ;
 • elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral; implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice;
 • şeful catedrei/comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia;
 • şeful catedrei/comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev.

Compartimentul secretariat:

 • asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs;
 • completează actele de studii, foile matricole, registrele matricole şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare;
 • procură, deţine şi foloseşte sigiliile în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • eliberează şi ţine evidenţa actelor de studii în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
 • ţine evidenţa, selecţionează, păstrează şi depune documentele şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin ”Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16 din 2 aprilie 1996;
 •  întocmeşte Statele de personal şi Statele de plată lunare pentru toti angajaţii unităţii de învăţământ prin programul EDUSAL;
 • păstrează şi ţine evidenţa contractelor individuale de muncă a tuturor salariaţilor prin programul REVISAL.

Compartimentul financiar-contabil:

 • îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau stipulate expres în acte normative.

Compartimentul administrativ:

 • răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie.

Programul de funcţionare al instituţiei:

 • cursuri: 08,00 – 13,00 învăţământ preşcolar
 • cursuri; 08.00-13.00 învăţământ primar
 • cursuri 13.00-19.00 învăţământ gimnazial

Programul de audienţe:

 • director:

părinţi: luni  orele: 12.00-15.00; marţi, orele: 16.00-18.00, joi orele 16.00-18.00

elevi: marţi 15.00-16.00, vineri 12.00-14.00, ori de câte ori este nevoie

personalul propriu:  luni orele 8.00-10.00, marţi orele 14.00-15.00, joi orele 14.00-15.00, vineri 8.00-10.00

 • director adjunct:

părinţi:  miercuri orele 12.00-15.00, joi orele 12.00-14.00, vineri orele 9.00-11.00

elevi : luni  orele: 13.00-15.00; marţi , orele: 10.00-12.00, vineri orele 11.0-13.00

personalul propriu: luni orele 11.00-13.00, marţi orele 12.00-14.00, miercuri orele 15.00-17.00, joi orele 10.00-12.00

Programul de relaţii cu publicul al secretariatului:

           zilnic, între orele: 8.00-9.00;12.00-13.00; 15.00-17.00

 • Numele persoanei responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice
  • director – prof. Raluca Mihaela MITRAN
  • director adjunct – prof. Alina Beatrice RUSU
 • secretar şef – Mirela UDREA
 1. Coordonatele de contact ale instituţiei:
 • denumire: Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”
 • adresa: str. Ion Tuculescu, nr. 3, loc. Craiova
 • telefon: 0251 439194 /0351417055 ; 0351417054
 • fax: 0251 439194
 • e-mail: scgimnmihaieminescu@yahoo.com
 1. Surse financiare
  • Bugetul local (Prin Consiliul local al municipiului Craiova)
  • Bugetul de stat (prin Inspectoratul Şcolar Judetean Dolj)
 • Bugetul de venituri proprii

Bugetul instituţiei pe surse de finanţare este aprobat anual de Primăria municipiului Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.

Bilanţul contabil se întocmeşte trimestrial şi anual pe surse de finanţare.

 1. Programe şi strategii proprii:
 • Elaborarea Proiectului de dezvoltare instituţională pe termen mediu (4 ani 2017-2021)
 • Planul managerial
 • Promovarea ofertei educaţionale
 • Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale
 • Încheierea de parteneriate instituţionale
 • Realizarea de proiecte educaţionale
 • Încheierea de contracte de sponsorizare
 • Încheierea de contracte de colaborare
 • Asigurarea resurselor financiare/ materiale
 • Asigurarea resursei umane (cadre didactice, personal auxiliar şi nedidactic)

VII. Lista cuprinzând documentele de interes public:

 • Proiectul de dezvoltare instituţională (PDI)
 • Planul managerial, programe manageriale, planuri operaţionale
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare internă (ROFUI), regulament intern (RI)
 • Organigrama instituţiei
 • Oferta educaţională, oferta curriculară
 • Planul de şcolarizare
 • Planul de încadrare
 • Planul de activităţi educative şcolare şi extraşcolare
 • Programul de activităţi “Şcoala altfel”
 • Hotărâri ale Consiliului de administraţie
 • Rezultate ale elevilor obţinute la Evaluările Naţionale
 • Buigetul de venituri şi cheltuieli al şcolii
 • Bugetul de venituri extrabugetare
 • Structura anului şcolar
 • Documente referitoare la: mişcarea personalului didactic, admiterea elevilor în liceu şi învăţământul profesional, susţinerea examenelor nationale

VIII. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:

 • Proiectul de dezvoltare instituţională (PDI)
 • Planul managerial
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare internă (ROFUI)
 • Documente ale Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC)
 • Metodologii MEN şi ordine de ministru
 • Documente ISJ
 • Hotărâri, ordonanţe ale guvernului
 1. Modalitaţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

Persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public, poate depune contestaţie/memoriu, în scris, către conducerea institutiei, care va fi întregistrată la secretariatul şcolii sau la forurile superioare ( Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Ministerul Educaţiei Naţionale  ).

Toate informaţiile menţionate mai sus sunt disponibile atât la sediul instituţiei cât şi pe pagina proprie de internet www.scgimnmihaieminescu.ro

 

Director,

Prof. Raluca Mihaela MITRAN